Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 19 2017

kosmonauta
Reposted frombiru biru viapanpancerny panpancerny

July 18 2017

kosmonauta
7707 04d2 500

July 17 2017

kosmonauta
kosmonauta
Reposted fromFlau Flau viacoolekuh coolekuh
kosmonauta
2451 7e06 500
Reposted fromkaiee kaiee viapanpancerny panpancerny

July 14 2017

7561 447f

July 13 2017

0484 5910 500

antosstuff:

Malcolm T. Liepke

July 09 2017

2827 6c6a 500

fuliajulia:

p e a k   c y b e r p u n k

Reposted frominculubum inculubum vianiggertits niggertits
7990 c290 500

turnipforthebooks:

adulthoodisokay:

The ‘90s were wild.

it’s still loading

Reposted frominculubum inculubum vianiggertits niggertits

July 08 2017

kosmonauta
8930 11f5 500
„Każda czynność musi mieć swój cel. Musimy cierpieć, musimy pracować, musimy płacić za miejsce na widowisku; lecz czynimy to wszystko, aby widzieć, a przynajmniej, aby inni widzieli kiedyś. Co tylko nie jest myślą, jest czystą nicością, gdyż myśl jedynie pomyśleć możemy i wszystkie wyrazy, za pomocą których mówimy o rzeczach, nie mogą wyrażać niczego, oprócz myśli; jeżeli ktoś powiada, że poza myślą jest jeszcze coś innego, wygłasza więc twierdzenie, które nie może mieć sensu. A przecież – dziwna sprzeczność dla tych, co wierzą w czas – historya geologiczna uczy as, że życie jest tylko krótkim epizodem między dwiema wiecznościami śmierci i że w samym tym epizodzie myśl świadoma trwała i trwać będzie krótką tylko chwilę. Myśl jest tylko błyskiem na tle długiej nocy. Lecz błysk ten właśnie jest wszystkiem” – H. Poincaré, Wartość nauki, przeł. L. Silberstein, Warszawa 1908, s. 178.

"Every act should have an aim. We must suffer, we must work, we must pay for our place at the game, but this is for seeing's sake; or at the very least that others may one day see. All that is not thought is pure nothingness; since we can think only thought and all the words we use to speak of things can express only thoughts, to say there is something other than thought, is therefore an affirmation which can have no meaning. And yet—strange contradiction for those who believe in time—geologic history shows us that life is only a short episode between two eternities of death, and that, even in this episode, conscious thought has lasted and will last only a moment. Thought is only a gleam in the midst of a long night. But it is this gleam which is everything." - H. Poincaré, The Value of Science, transl. by G.B. Halsted, last page.

July 07 2017

3293 82e0 500
Reposted frominculubum inculubum viapanpancerny panpancerny
kosmonauta
4323 df83 500
Reposted fromtfu tfu viaprincess-carolyn princess-carolyn

July 05 2017

kosmonauta
6648 e7cc
Reposted frombeer beer viaprincess-carolyn princess-carolyn
kosmonauta
9796 8624
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viapanpancerny panpancerny

July 04 2017

2328 af93

lizardsister:

baaulp:

Baby war

how fucking dystopian is this though

kosmonauta
8152 20da
Reposted fromnajlepsza najlepsza viasiostra siostra
kosmonauta
2928 5165

July 03 2017

kosmonauta
8245 abdb 500
Reposted fromhagis hagis viaprincess-carolyn princess-carolyn
1856 27ae 500

whitetail-music:

hey-rogby:

I can’t fucking believe that excel aesthethic is a thing now

Follow for more soft corporate culture

kosmonauta
Reposted fromjecer jecer vianiggertits niggertits
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl